Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Paragrafer

§§ 1-14

Datum då anslag sätts upp

2022-01-12

Datum då anslag tas ner

2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Pernilla Wallerstedt