Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Paragrafer

§§ 302-303

Datum då anslag sätts upp

2021-11-24

Datum då anslag tas ner

 2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson