Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-30

Paragrafer

§§ 304-318

Datum då anslag sätts upp

2021-12-01

Datum då anslag tas ner

 2021-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Pernilla Wallerstedt