Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-16

Paragrafer

§§ 284-301

Datum då anslag sätts upp

2021-11-17

Datum då anslag tas ner

2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Anna Jakobsson