Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-05

Paragrafer

§§ 248-263

Datum då anslag sätts upp

2021-10-06

Datum då anslag tas ner

 2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson