Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-18

Paragrafer

§ 264

Datum då anslag sätts upp

2021-10-19

Datum då anslag tas ner

2021-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson