Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-07

Paragrafer

§§ 214-231

Datum då anslag sätts upp

2021-09-08

Datum då anslag tas ner

 2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson