Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Paragrafer

§§ 233-247

Datum då anslag sätts upp

2021-09-22

Datum då anslag tas ner

2021-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson