Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Paragrafer

§§ 144-156

Datum då anslag sätts upp

2021-06-09

Datum då anslag tas ner

 2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

 Therese Melkersson