Lyssna

Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Paragrafer

§§ 125-143

Datum då anslag sätts upp

2021-05-26

Datum då anslag tas ner

2021-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson