Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-01

Paragrafer

§§ 267-271, 274-286, 289-306

Datum då anslag sätts upp

2022-09-09

Datum då anslag tas ner

2022-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Oskar Anlend