Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Paragrafer

§§ 257-266

Datum då anslag sätts upp

2021-06-17

Datum då anslag tas ner

2021-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Matilda Johansson