Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-05

Paragrafer

§ 186

Datum då anslag sätts upp

2022-05-06

Datum då anslag tas ner

2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson