Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-05

Paragrafer

§§ 181-185, 187-216

Datum då anslag sätts upp

2022-05-13

Datum då anslag tas ner

2022-06-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Matilda Johansson