Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-13

Paragrafer

§ 6

Datum då anslaget publiceras

2022-01-14

Datum då anslaget tas bort

2022-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson