Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Paragrafer

§§ 398-400

Datum då anslag sätts upp

2021-11-19

Datum då anslag tas ner

2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson