Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Paragrafer

§ 346

Datum då anslag sätts upp

2021-10-08

Datum då anslag tas ner

2021-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Matilda Johansson