Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Paragrafer

§§ 310-339

Datum då anslaget publiceras

2021-09-30

Datum då anslaget tas bort

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansli

Sekreterare

Matilda Johansson