Anslag/bevis: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Paragrafer

§§ 258-309

Datum då anslag sätts upp

2021-09-03

Datum då anslag tas ner

2021-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kansli, Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Johansson