Anslag/bevis: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Paragrafer

§§ 59-73

Datum då anslag sätts upp

2022-05-06

Datum då anslag tas ner

2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg