Anslag/Bevis: Kommunfullmäktige 2021-11-11

Sammanträdesdatum

2021-11-11

Paragrafer

§ 203-228

Datum då anslag sätts upp

2021-11-19

Datum då anslag tas ner

2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg