SAMSYV

I projektet SAMSYV deltar kommunerna Härryda, Partille och Stenungssund och koordineras av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).

Projektet ska utifrån styrdokument och Härryda kommuns behov utveckla studie- och yrkesvägledningen. Projektet ska ha ett särskilt fokus riktat mot att uppfylla styrdokumentens krav på att motverka att barn och ungas val begränsas av könsroller, sociala och kulturella faktorer samt funktionshinder.

Under våren 2018 ska vi ta fram en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning som hela skolan ansvarar för. En arbetsgrupp på 11 personer ska ta fram en plan som ska implementeras i hela kommunen med start hösten 2018. Varje skola ska ha minst en person som ska vara involverad i spridande av planen på den lokala skolan. På så vis ska studie- och yrkesvägledningen på skolorna bli likvärdig för alla individer, anpassad efter förutsättningar och behov. Studie- och yrkesvägledarna i kommunen blir en referensgrupp.

Studie- och yrkesvägledning likvärdig för alla

Projektets styrgrupp består av projektledare från GR och förvaltningschefer från alla tre deltagande kommuner. Planen arbetas fram i den lokala arbetsgruppen och implementering sker via UTK och sektorsledningen till rektorer och den enskilda skolan. Vi hoppas att få ett större och bestående samarbete med det lokala näringslivet.

Arbetsgruppen består av lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer och chefer frånkommunal förvaltning, lokalt näringsliv och arbetsförmedlingen.

Vi hoppas att få fram en lättillgänglig och konkret plan som kan användas av skolans personal och i det långa loppet medverka till att elevernas val av yrke och utbildning blir mer välgrundat och inte begränsas av könsroller, sociala och kulturella faktorer samt funktionshinder. Efter projekttidens slut hoppas vi att planen är implementerad och lever kvar på skolorna och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

Slutdatum för projektet är: 2019-08-31