Plug In 2.0

Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år. Under det tidigare projektet Plug In visade det att det går att minska studieavbrotten. Nu fortsätter arbetet med att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att i högre grad få elever att fullfölja sina gymnasiestudier.

Plug In var ett av Sveriges största projekt med fokus på dropouts - unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet. Nu tar Plug In 2.0 vid där det tidigare projektet avslutade. Huvudfokus i det fortsatta projektet är att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan för att fler elever ska slutföra sina studier.

Lite mer än var tionde niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet. Ofullständiga betyg och studieavbrott är inte enbart ett problem för skolan. Att förebygga studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden.

I projektet kommer olika delprojekt, i så kallade projektverkstäder, att startas upp i de olika involverade kommunerna. I Härryda har Hulebäcksgymnasiet startat upp "Hule Sprint". En central del av projektet syftar till att kartlägga och utveckla nyanlända elevers digitala kompetens. Målet är att utveckla det individbaserade lärandet för att höja måluppfyllelsen och öka genomströmningen av elever på språkintroduktionen. Det handlar dels om kompetensutvecklande insatser (där lärare som undervisar inom Sprint ges tid för handledning inom bl.a. digitalt lärande) och dels om praktiskt arbete med eleverna där digitala verktyg är en hjälp för att möta de individuella behoven.

Plug In 2.0 beräknas pågå fram till hösten 2017.