Djupedalsskolans språkutbyte

På Djupedalskolan har B-språken elevutbyten med vänskolor i målspråksländerna. Spanskan har ett utbyte med en skola i Sevilla, franskan med en skola i Nice och tyskan med en skola i Greifswald.

Under 2014 fick en grupp på 15 svenska elever besöka franska elever i Frankrike och bo i deras hem. Under våren har en grupp elever från Frankrike gjort detsamma här i Härryda kommun. Klasserna samarbetar löpande kring olika teman/frågor som man bestämmer tillsammans. Eleverna kommunicerar digitalt eller per post. De delar presentationer, foton, brev, collage, ser likheter och skillnader mellan varandra. Detta ger också eleverna  tillfälle att utveckla sina IKT-kunskaper och sin kreativitet.

Utbytet med skolorna påbörjades 2009 med hjälp av finansiering genom EU-fonden eTwinning. Numera finansieras dessa elevutbyten till största del av Djupedalskolan själv. Varje skola får använda pengarna till sina elever vart tredje år. Syftet med elevutbytena är att eleverna ska få möjlighet att lära känna varandras länder, kultur och livsstil samtidigt som de använder och fördjupar sina kunskaper i språk. Utbytet ger ungdomarna ett internationellt perspektiv och förbereder dem för internationella kontakter i skola och arbetsliv, vilket ger dem bättre förståelse för rikedomen med mångfald i sitt eget land. Samarbetet ger även lärarna en bra fortbildning.