Hållbar utveckling

Barn och senior man tittar på ett ombunksblad med förstoringsglas.

Härryda kommun ska bidra till en hållbar utveckling i regionen, genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. Det är en utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbetet.

En hållbar utveckling innebär att vi som lever idag, gör det på ett sätt som säkerställer kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

  • Miljömässigt – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
  • Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv
  • Ekonomiskt – god resurshantering

Så arbetar Härryda kommun med Agenda 2030

Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala. Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer. Härryda kommun agerar där vi har rådighet och där våra insatser gör störst skillnad. Utifrån detta har kommunen fyra särskilda insatsområden i fokus:

Hållbarhetsstrategiskt program

Kommunen håller på att ta fram ett program för hållbar utveckling. Programmet ska vara tillräckligt konkret för att göra skillnad här och nu, och tillräckligt visionärt för att inspirera även på sikt. För att kunna åstadkomma det, behöver många olika delar av samhället vara med. Företagare, föreningar, ungdomar, äldre och olika intresseorganisationer har alla medverkat i dialoger om vad som krävs för ett gott samhälle – nu och i framtiden.
Program för hållbar utveckling

Steg på väg mot hållbarhet

Arbetet med att bidra till en hållbar utveckling sker både i det dagliga arbetet och i långsiktig planering och utveckling. För att följa upp nuläget och visa trender i kommunen görs vart fjärde år mer omfattande miljö- och välfärdsbokslut. Boksluten beskriver miljöläget i kommunen och hälsoläget bland befolkningen över tid och i jämförelse med andra kommuner.
Miljöbokslut
Välfärdsbokslut

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Ett bra sätt att börja är att bryta ner "att-göra-listan" i olika avsnitt. På webbplatsen Globala målen finner du massor av bra tips på hur du kan bidra till att vi tillsammans uppnår de globala målen för hållbar utveckling.
Globala målen Länk till annan webbplats.

Tillsammans för Agenda 2030

Vill du utveckla ditt företag i en mer hållbar riktning? Anmäl företaget till projektet Tillsammans för Agenda 2030, ett samarbete mellan näringsliv och elever i årskurs 8.
Projektet Tillsammans för Agenda 2030

Hållbarhetspris

Härryda kommuns hållbarhetspris delas ut till en invånare, en organisation eller ett företag i kommunen, som gjort en insats som bidrar till att utveckla Härryda kommun i en hållbar riktning.
Hållbarhetspriset – ett pris för vår gemensamma framtid

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling.