Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar.

I kommunens diarium finns handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen. Handlingarna registreras så snart de inkommer eller när kommunen börjar arbeta med ett ärende. I diariet kan det även finnas handlingar som vi fortfarande arbetar med och som därför inte är allmänna handlingar ännu.

Webbdiarium

Vi håller på att se över våra rutiner och därför kan du för tillfället inte söka i ett webbdiarium via kommunens webbplats.

Begäran om allmän handling

Kontakta respektive sektor, se nedan, om du vill begära ut en allmän handling. När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen är offentlig eller skyddad av sekretess.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan skyndsamt.

Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 10 december 2020, § 240 tar kommunen ut en avgift för utlämnande av allmän handling,
Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling