Lyssna

Kommundelsdialog Rävlanda

På kommundelsdialogen i Rävlanda den 3 oktober 2017 träffade politiker Rävlandabor för att prata om hur vi tillsammans kan stärka skolan. Längst ner på denna sida kan du läsa om vad som kom fram på kommundelsdialogen.

Här kommer du även få återkoppling om vidare arbete och vidtagna åtgärder.

 

Återkoppling från dialoger med skolans representanter

Tack för det engagemang som visats kring skolan i Rävlanda. Med en god samverkan mellan skola och vårdnadshavare kan vi tillsammans göra skolan ännu bättre.

Olof Olsson                                  Ann Nilsson Mäki
Sektorschef                                  Verksamhetschef
Utbildning och kultur                    Grundskola

Dialog med skolan 28 och 29 november

Många goda idéer har framkommit och en fortsättning på dialogen skedde med vårdnadshavarna, rektorer, verksamhetschef och sektorschef. Mötena hölls 28 november på senaredelen och 29 november på tidigaredelen.

Syftet med mötena var att gå igenom de olika förslag som framkommit och tillsammans värdera och prioritera vad som kan göras på kort eller lång sikt.

Anteckningar från brukarmöte på Rävlandaskolans senaredel 171128PDF
Anteckningar från brukarmöte på Rävlandaskolans tidigaredel 171129PDF
PDF

Brukarråd med skolan 7 februari

Återkoppling och uppföljning, utifrån kommundelsdialogen samt utifrån mötena den 28 och 29 november, hölls för båda skolenheterna på ett brukarråd den 7 februari 2018. Här kan du läsa vad som kom upp på brukarrådet på Rävlandaskolan 180207PDF.

På brukarrådet den 7 februari gick man bland annat igenom de åtgärder som efterfrågats och som genomförts eller kommer genomföras. 

Bland annat har en handlingsplan för arbetet mot kränkande behandling tagits fram, schemat för mattider i bamba har setts över, "läxhjälp" på tidigaredelen anordnas, rektorerna arbetar för att återkoppla telefon och mail inom två arbetsdagar, kompetensutveckling för fritidshemspersonal för ökad kvalitet kommer genomföras, inomhusmiljön ska förbättras med målning av korridorer, renovering av tak och förbättrad belysning och skolgården ska utvecklas till en aktiv och utmanande miljö. Vidare tillsätts en socialpedagog med fokus på social samvaro och ansvar för att lyfta elevernas relationer både ute på skolgården och inne i skolan.

Vill du läsa om fler av de åtgärder som har eller ska genomföras klicka på länken: Brukarråd på Rävlandaskolan 180207PDF

 

Svar och återkoppling från december 2017

Några av de förslag som framkom tas om hand av andra verksamheter inom kommunen. Till exempel kommer fastighetsavdelningen se över skolgården på tidigaredelen och samverka med barn och pedagoger om förbättringar. Man kommer också att kontrollera ventilationen.

Svar kring att rusta upp skolgården (publicerades december 2017)
Rävlandaskolans skolgård är med i 2018 års plan för upprustning av skolgårdar. Inför upprustningen kommer både elever och lärare/personal få vara med och diskutera skolgårdens utformning.

Svar kring att göra elever delaktiga och låt dem följa med städare och vaktmästare i deras praktiska arbete. (publicerades december 2017)
Att låta elever få gå bredvid städare eller vaktmästare i deras praktiska arbete är en god idé som är värd att titta vidare på. Frågan hanteras av rektor tillsammans med ansvariga inom städ respektive fastighet. 

 

Kommundelsdialog i Rävlanda hösten 2017

På kommundelsdialogen konstaterades att det är bra att det finns en liten lantlig skola i Rävlanda. Den engagerade personalen, skolans geografiska placering, närheten till bibliotek och idrottshall skapar goda förutsättningar för verksamheten.

Skolgården och fritidsaktiviteter

Vid dialogen lyftes att utemiljön är positiv men många såg även möjlighet till förbättring. En roligare och större skolgård vore önskvärt. Verksamheten bör ta hjälp av eleverna och fråga dem vad som skulle vara roligt att ha på skolgården.

Idéer som kom fram på dialogen var ett sparkcykelområde med vägskyltar och en ”inte-nudda-marken”-park med klättervägg.

Många på dialogen var överens om att en stor, rolig och trygg skolgård med närvarande pedagoger är mycket betydelsefullt och det är angeläget med förändring på detta område.

Öppen skola och Fritidsklubben lyftes som mycket uppskattade. Några medborgare påpekade att det behövs fler fritidsaktiviteter på kvällar, helger och sommarlov. Kanske kunde biblioteket ha öppet mer och erbjuda aktiviteter såsom brädspel och högläsning?

En fritidsgård i Rävlanda är dessutom efterlängtad. Vidare vore det önskvärt med busskort så att barnen kan ta sig till aktiviteter i andra delar av kommunen och på studieresor.

Lokaler, matsalen och ventilation

Skolans lokaler har blivit mycket bättre men det upplevs som trångt både i lokalerna för årskurs F-5 och årskurs 5-9. Man vill ha mer plats till fritidshemmet, små studierum för undervisning i minder grupper, större kapprum, mer plats att hänga kläder och fler torkskåp.

I lokalerna där årskurs F-5 är, behöver vissa utrymmen rustas upp, såsom toaletter och kapprum. Ventilationen behöver ses över både för luftkvaliténs skull och för att den tjuter på vissa ställen.

Även matsalen upplevs som för liten. Ljudnivån och tiden för att äta skulle bli bättre om det fanns mer utrymme.

Fler paviljonger skulle kunna lösa det akuta problemet med trängsel på skolan. I framtiden vill Rävlandaborna på dialogen dock ha ett nytt skolhus för årskurs F-5, kanske i flera våningar. Vid planering och ombyggnation av skolan vore det önskvärt att alla de yrkesgrupper som arbetar på skolan ska vara med i planeringen.

Delaktighet är viktigt för att eleverna ska känna ansvar för gemensamma utrymmen. Eleverna skulle i större utsträckning kunna ta del i skolans praktiska arbete, hjälpa till i bamba och följa med städpersonal och vaktmästare i deras arbete.

Trygghet, läxhjälp och studiero

På dialogen lyftes att man vill ha fler vuxna i skolan. Önskvärt vore möjligheten att ha två pedagoger i klasser där det behövs. Man upplever att mer personalresurser behövs för stöd till barn med särskilda behov, för de särbegåvade samt för att de lågmälda barnen inte ska glömmas bort. Önskvärt vore även att årskurs F-5 får en husvärd.

Förslag att anställa städpersonal och vaktmästare på skolan kom fram, det innebär mer vuxennärvaro och skapar trygghet. En tavla med foto och namn på all personal var ytterligare ett förslag för ökad trygghet.

En idé som kom fram var att satsa på schemalagd läxhjälp på skoltid eller fritids. Rävlandaborna på dialogen tryckte på att studiero i skolan är en grundläggande förutsättning för goda resultat och skapar trivsel för både elever och pedagoger. Vid dialogborden pratade man om vikten av trygghet, kontinuitet och respekt för varandra. Det ska vara lustfyllt att gå till skolan.

En attraktiv arbetsplats

Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt med en god arbetsmiljö, kontinuitet, en stabil personalgrupp och tydlig ledning. Vid dialogen pratade man om hur verksamheten kan nyrekrytera pedagoger och hur verksamheten kan få pedagoger att stanna. Här lyftes tankar om bättre kollektivtrafik, bättre lön, bättre arbetsmiljö och avlastning med administration. Det är betydelsefullt att värna om och lyssna på personalen; fråga pedagogerna vad som kan få dem att stanna.

Ett kreativt förslag för att locka till sig personal var ett pilotprojekt, där alla lärare har en undervisningsfri dag per vecka, som ska ägnas åt till exempel kompetenshöjning, friskvårdsinsatser och pedagogisk planering. Verksamheten skulle också kunna rekrytera behörig personal genom att ta emot praktikanter från lärarutbildningen som sedan kan anställas.

Trafiksäkerhet

Vid dialogen framkom att man vill begränsa hastigheten och trafikflödet utanför skolan, samt skapa en säkrare miljö utmed barnens väg till skolan.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avanmäla dig via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.