Lyssna

Kommundelsdialog Landvetter våren 2017

På dialogen i Landvetter träffades medborgare och politiker för att prata om visioner kring en överdäckning av motorvägen.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av det som kom upp på kommundelsdialogen den 19 april 2017.

Överdäckning

Överdäckningen i Landvetter var temat på dialogen. Medborgare på dialogen lyfte att en överdäckning över så lång sträcka som möjligt är en bra lösning. Det skapas mycket plats till byggnation – både bostäder och verksamheter samtidigt som bullret minskas. Det som dock väckte diskussion är kostnaderna som överdäckningen medför. Landvetterborna anser att trafikkapaciteten kommer att behöva öka inom en snar framtid. Är det då bättre om kommunen väntar med överdäckningen så att en medfinansiering av trafikverket är möjligt och satsar på kortsiktiga lösningar? Som medfinansiering diskuteras även en betalstation samt EU-pengar. En viktig tanke som bör beaktas vid planering av överdäckning är att överdäckningen ska bygga ihop samhället till ett och inte skapa två samhällen. En tanke är att bygga hela vägen till Björrödsmotet.

Buller

Många på dialogen anser att lösningar till bullerproblemet bör hittas snarast. Några exempel som nämns (utöver överdäckningen som långsiktig lösning) är tyst asfalt, plankor, plantering av skog utefter vägen och fartkameror som håller maximalt 100 km/h.

Vill du läsa tidigare publikationer om bulleråtgärder och bullerskydd i Landvetter klicka på länkarna nendan.

Förenklad åtgärdsvalsstudie väg 40 genom Landvetter, 2015länk till annan webbplats
Effekter av olika bullerskydd Landvetter, 2015länk till annan webbplats 
Tidigare trafikpublikationerlänk till annan webbplats

Landvetter C istället för Landvetter S

Ett perspektiv som medborgare på dialogen lyfte var att kommunen bör satsa på Landvetter centrum i större utsträckning än Landvetter södra. De anser att det finns en del som behöver och kan åtgärdas på kortare sikt. I många skeden av diskussionen framkommer även att påverkan av och på stadsdelarna, södra, norr och centrum, bör beaktas och hur kommunen satsar på dem.

Byggnation - bostäder

Landvetterskolan ligger på platt mark där mycket annat än en skola skulle kunna få plats. Till exempel höga hus med många små lägenheter och en skola med flera våningar istället för envåningsbyggnad. Det framkommer även att man vill beakta ortsdelarna när det kommer till byggnation, det vill säga bygga ihop ortsdelarna och inte skapa en ”vägg”. Om kommunen bygger på höjden utmed motorvägen måste man ur bullersynpunkt bygga på bägge sidor, det vill säga förtätning av byggnader bör ha en balans. Utöver bostäder nämns även gångbro, cykelbana mellan Mölnlycke och Landvetter, att det är viktigt med gröna stråk och att vallarna som sjunkit behöver höjas med cirka två meter.

Vill du läsa mer om dialogen läs även vårt nedslag på kommundelsdialogen i Landvetter.öppnas i nytt fönster