Lyssna

Kommundelsdialog Hindås våren 2017

På dialogen pratade Hindåsborna med våra politiker om Hindås framtid och många menade att det krävs att det byggs mer för att orten ska utvecklas.

Nedan kan du läsa en sammanfattning av det som kom upp på kommundelsdialogen den 3 maj 2017.

Solåsen, Roskullen, Ingelse, Limmerhult…

När det byggs anses det angeläget att behåll Hindås karaktär. Förtätningen kan upplevas negativt om man inte månar om Hindås unika värden. Vidare önskar medborgarna på dialogen att det byggs blandade upplåtelseformer och blandad bebyggelse. Tomterna är dock för små menade några. Gör dem större så att det går att anlägga fina trädgårdar.

Var och hur byggnationen ska ske, var de medborgare som deltog på dialogen inte eniga om. Områden som diskuterades var bland annat Solåsen, Roskullen, Bocköhalvön, Tyringeskogen, Ingelse, Älmhult, Fagerhult, Västra Takkkullen och Limmerhultsområdet.

Mittemot idrottshallarna, öster om Slalomvägen, skulle bostäder kunna byggas och här skulle man kunna bygga lite tätare än vad man kan tänka sig i övriga Hindås. Vid Solåsen nämndes ett sexvåningshus även om det förslaget inte gillades av alla. Om VA förbättras i Ingelse skulle det kunna vara lämpligt för förtätning. Bostäderna i Ingelse skulle kunna vara radhus, en- eller tvåvåningshus eller kanske terrasshus. Ytterligare en idé kring förtätning som lyftes var att man kan binda samman Fagerhultsvägen och Idrottsvägen och se hur det kan kompletteras med byggnation där. Billiga hyresrätter behövs i Fagerhultsområdet resonerade några. Längs Takkullevägen skulle det även kunna byggas bostäder på längre sikt.

Några ville säga nej till byggnation i Älmhult eftersom det är för långt till centrum. Ett förslag för att få till centralt boende var att lägga till en våning på affären. Det lyftes även fram som viktigt att bevara eller reservera mark i centrum som ger möjlighet för affären att växa eller om det ses ut någon alternativ placering för en större affär. Ett förslag som kom upp vid flera av dialogborden var att riva den gamla skolan och bygga en ny vid Älmhult istället, nära idrottshallarna. Det skulle frigöra mark för att bygga något annat spännande i centrum, kanske ett äldreboende.

Skola

Bästa placeringen för en ny skola och kommunens arbete med detta diskuterades på dialogen. Några lyfte att de vill göra ett skolområde vid Fagervallen med både förskola och skola. Då bör man även tänka in kommunikationen dit så att man inte måste ta bil.

Boende för äldre

På dialogen lyftes även att man önskar ett 65+ boenden som ska ligga centralt, gärna med gästlägenheter. Kanske kan man bygg ut Tyringehemmet som skulle bli utmärkt som äldreboende. Annars tänker man sig äldreboende vid gamla skolan, på Bocköhalvön eller kanske nästan var som helst menade några.

Roskullen

På dialogen höjdes röster för att Roskullen inte får förstöras. Roskullen kan jämföras med slottsskogen tyckte en del, men inte alla. Överexploatera inte Roskullen. 12 lägenheter vid Roskullen upplevde några som för mycket, andra inte.

Bocköhalvön

Huruvida det ska byggas och vad som ska byggas på Bocköhalvön diskuterades av de medborgare som var på dialogen. De som är uppvuxna i Hindås och vill flytta tillbaka, kanske vill bo på Bocköhalvön, resonerade några. Bocköhalvön ligger så centralt att det blir ett attraktivt boende och en del kan tänka sig villor och 2-3 våningshus där. Man kan även se blandat boenden på Bocköhalvön, där unga och gamla bor i samma hus. 140 bostäder kan bli mycket, men det kan också bli bra. Även förskola eller trygghetsboende vore fint på Bocköhalvön. Hellre en förskola än ett trygghetsboende resonerade några.

Infarten till Bocköhalvön bör göras trafiksäker och inbjudande och även en bro diskuterades. Bullerplank önskas inte, sa några, medan andra menade att man kan bygga fina bullerplank som effektivt skärmar av ljud.

Kollektivtrafik och arbetsplatser

Hindås buss- och tågtrafik måste utveckla resonerade många. Bygger vi fler bostäder kan buss- och tågtrafiken ökas och när det blir bättre kommunikationer vill fler flytta till Hindås. Resecentrum vid Ryamotet hade varit bra för trafiken på 40:an och 156. Satsa på Hällingsjö som har ett strategiskt läge sa några. Skapa och bevara arbetsplatser i Hindås lyftes även som angeläget för ortens utveckling.

Vägar

Ett förslag som kom upp vara att knyta ihop Häggsjöhultsvägen och Slalomvägen för att det inte ska bli trafikstopp som det blir idag. Kanske skulle man kunna ha en ringled, eventuellt hela vägen till Rävlandavägen. Kritik riktades även mot en eventuell genomfart vid nedre delen av Häggsjöhultsvägen förbi skolan.

Bevara gärna entrén till Bocköhalvön. Kanske sätta upp en offentlig vattenkran så man kan fylla på sin vattenflaska om man ska gå vandringsleden. Ordna lite sittplatser och behålla den gröna känslan. De smala vägar som finns idag vill man också bevara. Vid utfarten vill man gärna se en rondell vid järnvägsövergången. Då skulle det även kunna anläggas en parkering mellan vägen och spåret som nås från rondellen. Detta tänker man skulle hålla nere hastigheten på vägen där man tycker att det idag körs för fort.

Friluftsliv, kultur och natur

Hindås har vacker natur och ett rikt kulturliv. Forskare på universitetsnivå har kommit fram till att Hindås är ett av tre friluftsområden i Sverige som särskilt utmärker sig. Östra Nedsjön till exempel är Sveriges sydligaste fjällsjö, för där kan man fiska röding. Vad kan man dra för nytta av den vackra naturen? Tankar som kom upp var en äventyrsbana för barn och vuxna, samt en freestylebana i underbacken till hoppbacken. Utveckla badplatsen så att det går att komma dit för besökare och gärna en stor lekplats där. Någon typ av allaktivitetsyta, där Ulricehamn skulle kunna vara en förebild. Återställa Bockön som skulle kunna erbjuda både grillplats, bad- och fiskemöjligheter. Även möjlighet att gå runt Bockön med barnvagn och rullator vore önskvärt.

Vidare skulle man kunna locka turister till Hindås med paddling, fiske och en friluftsby. Vildmarksleden och turismen runt den skulle även kunna utvecklas. Flygplatsen ligger bara 10 minuter bort så det skulle nog gå att locka även utländska turister. En inventering av kultur och friluftsliv i Hindås är även något man vill göra.