Lyssna

Kommundelsdialog Hindås

På kommundelsdialogen i Hindås den 14 november 2017 höll politiken i en informationsträff.

Inledningsvis informerade även representanter från Erik Boströms Stiftelse om arbetet kring Hindås hoppbackar.

Här kan du läsa om det som togs upp under kvällen.

Hindås hoppbackar

1904 byggdes den första hoppbacken i Hindås. Hoppbacken i betong som står kvar än idag blev klara 1933. På den tiden kallades Hindås för Västsveriges Åre och Sveriges Holmenkollen. Hopprekordet i backen är 48,5 meter och innehas av en norrman. 1986 hölls den sista hopptävlingen i backen.

Nu förfaller hoppbacken och Erik Boströms Stiftels mål är att reparera och bevara backen för framtiden. Detta skall ske dels genom reparation men även genom turistsatsningar, så som ett idrottsmuseum och arrangemang för amatörastronomer och fågelskådare. Backen ska förses med en trappa, en hiss och en inglasad utsiktsplats. Målet är att allt skall stå klart senast i januari 2020.

Ägarna till hoppbackarna och Hindåsgården har senast tiden underhållit backarna för att undvika förfall. Sedan en tid tillbaka har Erik Boströms Stiftelse bildats med en donation på 2 miljoner kronor. Hoppbackarnas kulturvärde har fått stöd från länsstyrelsen i Västra Götaland på ytterligare 750 000 kronor. Stiftelsen har även sökt stöd från Jordbruksverkets på ca 3,6 miljoner för utveckling av kulturhistorisk byggnad. Kommunfullmäktige beviljade den 13 november 900 000 kronor i bidrag till projektet under förutsättning att bidrag från Jordbruksverket beviljas.

Genom Hindåsbornas bidrag med ca 60 000 kronor, har stiftelsen installerat illuminationsbelysning i backen, som du redan nu kan njuta av kvällstid i Hindås.

Här kan du se bilder på hoppbacken förr, idag och i framtiden.PDF

Välkommen till Hindås

Välkomstskyltar ska sättas upp runt om i kommunens orter. Skyltarna ska lyfta fram både orten och dess tillhörighet till Härryda kommun. Både ortsnamnet, Härryda kommuns vapen och texten Härryda kommun finns med på skylten.

Vatten och avloppskapacitet

I Härryda kommun finns tre vattenverk, Finnsjöns vattenverk, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten. Kommunfullmäktige beslutade 2012 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön, Hindås.

Härryda kommun har för avsikt att utöka och säkra sin framtida dricksvattenproduktion. Kommunens huvudvattentäkt utgörs idag av ytvattentäkten Finnsjön som idag försörjer samhällena Mölnlycke, Landvetter och Härryda med vatten. I den kommunala vattenförsörjningen ingår även två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer samhällena Rävlanda och Hindås samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle. Det finns idag ingen heltäckande lösning för reservvattenförsörjning i händelse av att den ordinarie vattenförsörjningen slås ut. För Finnsjöns distributionsområde finns reservvatten från Partille och Mölndal som temporärt täcker cirka 50% av behovet, men för vattentäkterna Rävlanda och Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning.

Härryda kommun planerar därför att bygga ett nytt vattenverk vid Västra Nedsjön i Hindås. Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd. Granskning av detaljplanen kommer preliminärt att ske första kvartalet 2018. Planområdet ligger inom befintligt industriområde i Hindås vid Västra Nedsjön, nordväst om Aspens industri. Det nya vattenverket placeras på norra sidan om Iberovägen, i ett område som idag utgörs av en skogsdunge.

Här kan du läsa mer om kommunens vatten- och avloppsarbeten.öppnas i nytt fönster

Byggnation Roskullen

Gustaf Von Reis lät bygga Villa Roskullen år 1905 som sommarbostad åt sig och sin familj. Byggnaden var en av de första villorna som kom att byggas i Hindås. Huset är uppfört i en blandning av jugend, nationalromantisk och fornnordisk stil, stilar som var populära vid denna tid.

Detaljplanen för Hindås 1:11, VILLA ROSKULLEN vann laga kraft den 18 maj 2017. Planförslaget innebär att befintliga byggnad Villa Roskullen planläggs för bostadsändamål och att två flerbostadshus, med ca 12 respektive 25 lägenheter, kan uppföras i anslutning till denna. Flerbostadshusen uppförs i två respektive fem våningar. Planen innefattar även parkmark, möjlighet till gångförbindelse till Hindås centrum, samt delvis ny yta för förskolans uteplats. Planförslaget innebär en förtätning av samhället i anslutning till befintlig centrumnära service och utbyggd infrastruktur.

Ortsansvarig

Nu finns en ortsansvarig för samhällsföreningarna i Hindås, Rävlanda, Hällingsjö, Härryda och Eskilsby. Ortsansvarig är en tjänsteperson i förvaltningen som kan ta emot ärenden från samhällsföreningarna, samordna internt och ge återkoppling. Ortsansvarig har till uppgift att vara kontaktperson och samordna kommunens åtgärder för trivsammare orter.

Vänd dig till din samhällsförening om du har något du vill få framfört till ortsansvarig för Hindås.

Västtrafiks förslag på nya zoner

Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland. För att göra resandet enklare föreslår Västra Götalandsregionen att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner.

3 zoner:
Röd zon: Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.
Blå zon: Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka.
Grön zon: Resten av Västra Götaland.

Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunen om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan frågan avgörs i regionfullmäktige.

Målbild tåg 2035 och Västtågsutredningen

Regionfullmäktige i Västra Götaland har gett kollektivtrafiknämnden i uppdrag att komplettera Målbild Tåg 2035 och utreda förutsättningarna för att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland.

Västtågsutredningen visar att Målbild tåg 2035 kan kompletteras med mål om 13 nya stationer utifrån givna kriterier och analyser, förutsatt att infrastrukturen byggs ut så att fler stationer inte ger negativ påverkan på stora resandeflöden samt att kommunerna samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter.

Här kan du läsa mer om kollektivtrafik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny översiktsplan påbörjas 2019

Översiktsplanen redovisar det som har med markens användning att göra. Var ska vi bygga? Var ska vi inte bygga? Hur ska vi skydda och utveckla intressanta områden? Översiktsplanen används sedan som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov. Härryda kommuns nuvarande detaljplan antogs 2012.

Då översiktsplanen ska vara ett stöd för detaljplanering och bygglov måste den vara aktuell och spegla politiska bedömningar. Beslut om översiktsplanens aktualitet ska tas under varje mandatperiod. Översiktsplanering är en process där nya frågeställningar kontinuerligt måste hanteras och underlag aktualiseras som stöd för politiska beslut.

Politiken har utifrån aktualitetsprövningen beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny översiktsplan för Härryda Kommun i början av 2019.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen.öppnas i nytt fönster

 Återkoppling kring de inkomna synpunkterna

Tack för alla synpunkter och tankar om hur Hindås kan utvecklas! Nedan kan du läsa om förvaltningens återkoppling kring endel av det som kom upp och om åtgärder som redan idag genomförs eller planeras kring vissa områden. Fler svar kommer fyllas på allteftersom.

Stökigt vid stationshuset

Vid kommundelsdialogen i Hindås lyftes att man önskar att kommunen gör något åt situationen med stökiga ungdomar vid stationshuset. Stationshuset i Hindås är stängt för renovering och det kan ha påverkat ungdomsgängets uppträdande. Tidigare i höstas hade kommunen både väktare och ordningsvakt på plats i centrum för att motverka ungdomarnas störande beteende.

Under våren kommer en ny enhet med fokus på ”ungdomar i riskzon” att etableras inom sektorn för sociala frågor. Enheten kommer att bestå av ungdomsarbetare och ungdomssamordnare som tidigare varit organiserade under andra sektorer (TOF och UTK). Sannolikt kommer den nya enheten kunna vara en resurs som kan sättas in om problemen kvarstår efter årsskiftet.  

Bygg mer i Hindås

I Hindås uttrycktes vid kommundelsdialogen synpunkter om att det borde byggas mer i orten. Kommunen har med sin myndighetsroll stor inverkan på vad som byggs i en kommun men är samtidigt beroende av byggherrar och fastighetsägare när det kommer till att utveckla kommunens orter i en viss riktning. För att byggnation ska bli av på en viss plats – vare sig det handlar om en villa eller ett flerbostadshus – så krävs det att en byggherre eller fastighetsägare tar initiativen och driver byggandet framåt. Kommunen bygger väldigt få bostäder själv.

Härryda kommun har ett par hjälpmedel till hands för att styra kommunens utveckling i en hållbar och politiskt beslutad riktning. De främsta bland dessa är översiktsplan, detaljplaner och bygglov. De styr vilka av byggherrarnas och fastighetsägarnas initiativ som kan realiseras genom att i förväg sätta upp riktlinjer för vilken typ av bebyggelse som är lämplig för platsen. Omvänt så tar kommunen ibland fram detaljplaner och bygglov när byggherrarna eller fastighetsägarna själva tar initiativ för att utveckla en viss plats. Kommunen är alltid positiv till att föra en dialog med byggherrar som har idéer på utveckling av en viss plats.

Shared Shuttle Services

I takt med att kommunen växer ställs allt högre krav på nya idéer och innovation kring transportlösningar. Som en del i detta arbete deltar Härryda kommun i projektet S3 (Shared Shuttle Services) som är ett statligt finansierat projekt som leds av RISE Viktoria. S3 är ett pilotprojekt där man med självkörande eldrivna bussar demonstrerar hur nya mobilitetslösningar skulle kunna stärka den hållbara stadsutvecklingen.

Zonindelning

Gällande Västtrafiks zonindelning så bereds ett nytt förslag för närvarande av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Yttrandet ska vara insänt till Västra Götalandsregionen, VGR senast den 15 januari. Härryda kommuns synpunkt är att kommunen ska ingå i den inre zonen tillsammans med Göteborg, Mölndal och Partille. Det är dock Västra Götalandsregionen som ensamt ansvarar för kollektivtrafiken och kollektivtrafikzonerna, och det är därför de som beslutar om zonindelningen.

Busslinjer i kommunen

Under kommundelsdialogen uttryckte Hindåsborna sin önskan om att möjliggöra enklare pendling till och från omkringliggande orter med kollektivtrafiken. Här är kommunens möjligheter att påverka begränsade då det är Västtrafik som har rådighet över hållplatsernas placering och utrustning, samt busslinjernas dragning. På nätverksträffar med Västtrafik tar kommunen med sig förslag och synpunkter från kommuninvånare. På dessa träffar är utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen i fokus, men Västtrafik behåller rätten att fatta beslut om åtgärder.

Som kommuninvånare går det också bra att direkt vända sig till Västtrafik för att försöka påverka en busslinjes turtäthet eller sträckning.

Tre korta frågor och svar

Vid kommundelsdialogen i Hindås ställdes tre frågor till en politiker. Här kommer svar från Härryda kommuns fritidskontor. Om du har fler funderingar eller frågor kontakta gärna fritid@harryda.se

Varför finns inte duschmöjligheter i tennishallen?
Tennishallen ägs och drivs av Hindås Tennisklubb och de utformar
själva hallen. Tennishallen är med andra ord inte en kommunal anläggning. För vidare frågor maila till klubben på info@hindastennisklubb.net

Varför finns inte klädbytardagen kvar?
Arrangörerna för klädbytardagen önskade hyra idrottshallen, en fredag och en lördag 2016, då hallen tyvärr redan var bokad. Fritidskontoret erbjöd andra veckodagar, alternativt fredag - lördag utanför säsong samt även idrottshallen i Rävlanda under de dagar man önskat boka. Arrangörerna för klädbytardagen har inte hört av sig och bokat
några tider för klädbytardagar under 2017. Skulle frågan komma är arrangemanget självklart välkommet under de förutsättningar som ges.

Varför prioriterade man bort idrottsföreningen och  gymnastikföreningen när man fördelade halltider i den nya
hallen?
Alla berörda föreningar som har inomhusverksamhet träffas tillsammans med fritidskontoret och fördelar träningstider gemensamt inför varje säsong. Det är ett givande och tagande för att få ihop tider så att alla blir någorlunda nöjda. Har du fler frågor och funderingar kring tider i idrottshallen kontakta fritid@harryda.se

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avanmäla dig via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.