Kontakt
Lyssna

Kommundelsdialog Eskilsby 

På kommundelsdialogen i Eskilsby bygdegård den 5 december 2017 höll politiken i en informationsträff kombinerat med en efterföljande dialog. Här kan du läsa om det som togs upp under kvällen.

Välkommen till Eskilsby

Välkomstskyltar ska sättas upp runt om i kommunens orter. Skyltarna ska lyfta fram både orten och dess tillhörighet till Härryda kommun. Både ortsnamnet, Härryda kommuns vapen och texten Härryda kommun finns med på skylten.

Ortsansvarig

Nu finns en ortsansvarig för samhällsföreningarna i Hindås, Rävlanda, Hällingsjö, Härryda och Eskilsby. Ortsansvarig är en tjänsteperson i förvaltningen som kan ta emot ärenden från samhällsföreningarna, samordna internt och ge återkoppling. Ortsansvarig har till uppgift att vara kontaktperson och samordna kommunens åtgärder för trivsammare orter.

Västtrafiks förslag på nya zoner

Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland. För att göra resandet enklare föreslår Västra Götalandsregionen att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner.

3 zoner:
Röd zon: Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.
Blå zon: Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka.
Grön zon: Resten av Västra Götaland.

Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunen om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan frågan avgörs i regionfullmäktige.

Förhandsbesked

Att söka ett förhandsbesked är ett bra alternativ om man som fastighetsägare vill uppföra ett enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Kommunen arbetar med nya riktlinjer för förhandsbesked så framåt våren 2018 finns det troligen möjlighet till flera avstyckningar än en i taget.

Nästan hela Eskilsby ligger dock innanför Trafikverkets influensområde för buller för Landvetter flygplats. Det innebär att inga nya bostäder eller avstyckningar får tillkomma här, och därför är det i nuläget ingen idé att söka ett förhandsbesked.

Skolpaket 2018

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) berättade om det skolpaket som kommer under 2018, där man vill stärka skolan i Härryda kommun genom en resursökning om 1000 kronor per elev och år till den läromedelsbudget som rektorerna har inflytande över.

Ny översiktsplan påbörjas 2019

Översiktsplanen redovisar det som har med markens användning att göra. Var ska vi bygga? Var ska vi inte bygga? Hur ska vi skydda och utveckla intressanta områden? Översiktsplanen används sedan som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov. Härryda kommuns nuvarande detaljplan antogs 2012.

Då översiktsplanen ska vara ett stöd för detaljplanering och bygglov måste den vara aktuell och spegla politiska bedömningar. Beslut om översiktsplanens aktualitet ska tas under varje mandatperiod. Översiktsplanering är en process där nya frågeställningar kontinuerligt måste hanteras och underlag aktualiseras som stöd för politiska beslut.

Politiken har utifrån aktualitetsprövningen beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbete med ny översiktsplan för Härryda Kommun i början av 2019.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen.länk till annan webbplats

Så tyckte medborgarna på dialogen

På kommundelsdialogen i Eskilsby pratade medborgarna om den frustration som finns i samhället över att man i nuläget inte får bygga eller bygga ut, på grund av Trafikverkets bullerzoner för Landvetter flygplats. Frågor kom bland annat om zonernas gränser kan ändras framöver.

Många uttryckte en önskan om att bli mer insatt i kommunens nya översiktsplan. Eskilsbyborna på dialogen vill delta i arbetet inför den nya översiktsplanen och tycka till om Eskilsbys framtid. Ortens medborgare och föreningar har många tankar om hur man kan bo och vad man kan göra på orten.

Kollektivtrafiken till Eskilsby är under all kritik, menade flera, och vill både ha en tätare trafik på framförallt eftermiddagar och kvällar, men också fräschare busskurer. Inte heller beställningstrafiken fungerar som den ska.

Avloppsfrågan lyftes, och önskemål om att göra en VA-inventering i Eskilsby. Man vill också göra en inventering av det högfluorerade ämnet Pfos i sjöar runt Eskilsby.

Trafiksäkerheten på vägen till Eskilsby från Landvetter/Björröd måste bli bättre, vägen behöver läggas om. Det kom också synpunkter om dålig snö- och halkbekämpning vintertid.

Återkoppling kring de inkomna synpunkterna

Tack för alla synpunkter och tankar om hur Eskilsby kan utvecklas! Nedan kan du läsa om förvaltningens återkoppling kring endel av det som kom upp och om åtgärder som redan idag genomförs eller planeras kring vissa områden. Fler svar kommer fyllas på allteftersom.

Skolan

På dialogen i eskileby framkom att man önskar att skolan ska finnas kvar och det finns i nuläget inga planer på att lägga ner Eskilsbyskolan.

Bygg mer i Eskilsby

I Eskilsby uttrycktes vid kommundelsdialogen synpunkter om att det borde byggas mer i orten. Kommunen har med sin myndighetsroll stor inverkan på vad som byggs i en kommun men är samtidigt beroende av byggherrar och fastighetsägare när det kommer till att utveckla kommunens orter i en viss riktning. För att byggnation ska bli av på en viss plats – vare sig det handlar om en villa eller ett flerbostadshus – så krävs det att en byggherre eller fastighetsägare tar initiativen och driver byggandet framåt. Kommunen bygger väldigt få bostäder själv.

Härryda kommun har ett par hjälpmedel till hands för att styra kommunens utveckling i en hållbar och politiskt beslutad riktning. De främsta bland dessa är översiktsplan, detaljplaner och bygglov. De styr vilka av byggherrarnas och fastighetsägarnas initiativ som kan realiseras genom att i förväg sätta upp riktlinjer för vilken typ av bebyggelse som är lämplig för platsen. Omvänt så tar kommunen ibland fram detaljplaner och bygglov när byggherrarna eller fastighetsägarna själva tar initiativ för att utveckla en viss plats. Kommunen är alltid positiv till att föra en dialog med byggherrar som har idéer på utveckling av en viss plats.

Enkelt att söka bygglov

En synpunkt som togs upp vid kommundelsdialogen var att Eskilsbyborna vill att det ska vara enklare att ansöka om bygglov och förhandsbesked. Detta är även kommunens synpunkt, vilket är varför det idag finns en rad olika sätt att komma i kontakt med bygglovsenheten. Torsdagar klockan 15:30-18:00 är det öppet hus på kommunhuset i Mölnlycke där det finns möjlighet att prata direkt med kommunens bygglovsarkitekter och bygglovsingenjörer, men dessa går också att nå via telefon och e-post. Samtidigt som vi gör vårt bästa för att korta ner tiderna och förbättra kommunikationen för bygglov och förhandsbesked så lyder kommunen under Plan- och bygglagen, PBL som styr över vad som är möjligt att bygga.

Översiktsplan – vad är det?

Ytterligare en punkt som tagits upp under kommundelsdialogen är att det önskas en gemensam dragning av översiktsplaner, vad de är, hur de fungerar och hur kommuninvånare kan vara med att påverka sina närområden. Under 2019 ska arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun påbörjas. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att ta några år och innan en ny översiktsplan finns på plats så gäller den befintliga. Det som vi bland annat kommer avsätta tid till är de dialoger som kommer att föras på flera platser runt om i kommunen. Här tycker kommunen att initiativ att delta i sådana dialoger är väldigt positiva. Det kommer finnas möjlighet att lära sig mer om vad en översiktsplan är och vad den styr. Exakt när dialogerna ska äga rum kommer att bestämmas när arbetet med ny översiktsplan dras igång.

Bullerzoner

Angående frågeställningen kring huruvida flygplatsens bullerzonsgränser kan ändras så är det inte något som sektorn för samhällsbyggnad för närvarande har planer på. Det finns två zoner för flygbuller. Den ena efter nuvarande tillstånd från miljödomstolen där det bullrar i nuläget. Ska ett sådant tillstånd ändras så måste det omprövas av miljödomstolen, vilket skulle ta flera år. Den andra bullerzonen är det influensområden för buller som Trafikverket beslutat om. Denna visar där det kan komma att bli buller från flygtrafiken i framtiden beräknat med två startbanor och ett maximalt antal starter och landningar. För bostäder och fastigheter inom flygbullerzonen så är det inte möjligt att ge bygglov, förhandsbesked eller detaljplan. Ur kommunens perspektiv vore det så klart positivt om zonen kunde minska och fler får möjlighet att bygga. Samtidigt är det viktigt ur hela samhällets perspektiv att flygplatsen får utvecklas. Influensområdet är ett område avsatt för att inte begränsa framtida utveckling av flygplatsen, och det är Trafikverket som beslutar om ändringar av influensområdet. Förvaltningen har därför ingen direkt rådighet över bullerzonerna.

Perflourerande ämnen

Frågan lyftes ifall det finns behov av inventering av perflourerande ämnen i sjöarna (PFOS). Undersökningar har gjorts kring spridning och effekter av PFOS från flygplatsen. En sådan undersökning gjordes 2009 av Västra Götalands miljömedicinska centrum, VMC vars slutsats var att det inte bedöms föreligga risk för ohälsa varken för de som ätit fisk från Ingsjöarna eller i övriga grupper som deltagit i undersökningen. Flygplatsen har idag grundvattenrening av PFOS.

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Trafiksäkerhetsfrågor och framkomlighetsfrågor är alltid viktiga och det är väghållaren som ansvarar för dessa frågor. De synpunkter som lyftes angående den upplevda osäkerheten på Eskilsbyvägen är respektive väghållares ansvar och Trafikverket är väghållare för Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen. Härryda kommun och Trafikverket träffas regelbundet i olika forum där kommunen lyfter förslag och synpunkter från kommuninvånare. Som kommuninvånare går det också bra att direkt vända sig till Trafikverket för att försöka påverka en vägsträcknings utformning.

När det gäller synpunkter på kollektivtrafiken är det Västtrafik som ansvarar för denna och här är kommunens möjligheter att påverka begränsade. På nätverksträffar med Västtrafik tar kommunen med sig förslag och synpunkter från kommuninvånare. På dessa träffar är utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen i fokus, men Västtrafik behåller rätten att fatta beslut om åtgärder. Som kommuninvånare går det också bra att direkt vända sig till Västtrafik för att försöka påverka en busslinjes turtäthet eller sträckning.

Uppdelningen av ansvarsområden leder till att kommunen inte alltid har möjlighet att påverka det som är Trafikverkets eller Västtrafiks ansvar. Västtrafiks och Trafikverkets roll är annorlunda än kommunernas. De arbetar på en annan skala och ser till att samhällsfunktionerna fungerar över den regionala och statliga skalan.

Vinterväghållning

Därutöver tillkom under kommundelsdialogen även synpunkter på vinterväghållningen i Eskilsby och att snö- och halkbekämpningen upplevs som bristfällig. I Eskilsby är kommunen dock inte väghållare för några vägar. Trafikverket är väghållare för de större vägarna och enskilda vägföreningar är väghållare för de mindre och det är respektive väghållare som ansvarar för vinterväghållningen i Eskilsby. Bedömningen av vinterväghållningsbehov på Trafikverkets vägar beräknas av Trafikverket efter årsdygnstrafik, ådt. Väg 542 Eskilsbyvägen är en klass 5 väg, vilket innebär att Trafikverket har en åtgärdstid på 6 timmar.

Trafikmätningar

Gällande de trafikmätningar som utförts längs Eskilsbyvägen så är det mycket riktigt Härryda kommun som varit beställare av dessa. Trafikmätningarna har utförts som del av trafikverksamhetens årliga insamling av trafikdata och mätningarna på Eskilsbyvägen gjordes med anledning av detaljplanearbetet vid Alberts väg.

Prenumerera på sidan

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avanmäla dig via avsluta prenumeration.

Kontakt

Emelie Ivarson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se