Lyssna

Kommundelsdialog i Eskilsby hösten 2018

Det här är orden som Eskilsbybor på kommundelsdialogen den 12 december 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Det här är orden som Eskilsbybor på kommundelsdialogen den 12 december 2018 förknippade med sin ort. De ord som är kraftigt markerade har skrivits ner av flera personer och får därför större genomslag.

Under kvällen fick invånare diskutera frågor utifrån områdena bebyggelse, kommunikationer, service, handel, vård och skola samt aktiviteter och rekreation:

  • Hur fungerar orten idag?
  • Vad fungerar bra eller mindre bra?
  • Vad vill ni se mer av?

Sammanfattningsvis framkom nedanstående synpunkter som viktiga för ortens utveckling:

  • Bygg för alla åldersgrupper såväl yngre som äldre anpassat till orten
  • Möjliggör byggnation
  • Förbättra kollektivtrafiken kvällar och helger samt anpassa till anslutandelinjer
  • Sänk hastigheterna på Eskilsbyvägen och förbättra trafiksäkerheten förbi skolan
  • Bevara skolan och gör den till förskola-F3
  • Bygg äldreboende och trygghetsboende
  • Önskar fler aktiviteter för barn och äldre