Lyssna

Grundskola

Ungdomar i skolbänk

I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Omsorg och lärande ska bilda en helhet och skolan ska ta hand om eleven på bästa tänkbara sätt. I Härryda kommun finns det 17 kommunala grundskolor från Mölnlycke i väster till Rävlanda i öster.

Rötter och vingar för en hållbar framtid

Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Styrdokument

Härryda kommuns grundskolor och grundsärskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetlänk till annan webbplats
Läroplan för grundsärskolan länk till annan webbplats

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats
Skolfördordning (2011:185)länk till annan webbplats