Till innehållet

Förskolor och ventilation

Barn ska ha en god inomhusmiljö i förskolan och inte utsättas för hälsorisker.

Inomhusmiljö

Hur inomhusmiljön är konstruerad är av stor betydelse för vår hälsa, då vi människor spenderar en ansenlig del av vår tid inomhus. Inomhusmiljön påverkas av en rad olika faktorer exempelvis hur byggnaden är utformad och hur den används samt inte minst av underhåll och skötsel av byggnaden och dess anläggningar.

Ventilation

Det är viktigt att ventilationen i förskolorna sköts, är i drift och 'är renagjorda. De ska också klara gällande normer för dimensionering av luftflöden.

Större barngrupper

Underlaget till beräkningar av ventilation baseras på uppgifter om yta och barnantal i lokalerna. En jämförelse med samma siffror tjugo år tillbaka i tiden visar att barngrupperna ökar i storlek och att lokalerna i många fall är anpassade för färre antal barn.

Trenden är att barngrupper blir större, vilket gör att frågan om lämpliga lokaler är aktuell. Ett ökat antal barn på en begränsad yta inomhus medför större risk för smittspridning, högre krav på utökad ventilation samt effektivare bullerdämpning.

Kontroll och samarbete

Ökad medvetenhet och kunskap om inomhusmiljö bland verksamhetsutövare och personal bidrar till att utveckla verksamheten. En fungerande egenkontroll som anpassas till den specifika verksamheten ska ge förutsättningar att i god tid upptäcka exempelvis fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister, innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller negativ miljöpåverkan.

Det är rimligt att verksamhetsutövare och fastighetsägare går igenom möjliga åtgärder för att hitta ett effektivt samarbetssätt för kontroll, skötsel och åtgärder för att skapa en god inomhusmiljö. Målsättningen för barnens hälsa bör inte bara sättas vid minimikrav enligt lagar och förordningar, utan en bra bit över acceptabla nivåer.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-16