Till innehållet

Starta förskola, fritidshem eller skola

Innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet ska en anmälan skickas till miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan verksamheten ska startas. Miljö- och hälsoskydd lämnar råd och synpunkter, samt ställer krav på exempelvis på ventilation, smittskydd och hygienrutiner.

Verksamheter som omfattas av anmälan

De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken är förskolor, öppna förskolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskolor och gymnasieskolor.

Uppgifter i anmälan

Anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskydd ska kunna bedöma verksamhetens samt lokalens lämplighet med avseende på risken för människors hälsa och miljö. Förbered en tydlig planritning innan anmälan.

  • Planritningen ska innehålla anläggningens utformning med fasta installationer, exempelvis handfat, förråd, omklädningsutrymmen, arbetsplatser, toaletter med mera.
  • Ritningen bör lämpligtvis göras i skala 1:50 eller 1:100.
  • Ritning som visar placering av ventilationsdon med angivna luftflöden i samtliga rum.
  • Toalettmöjligheter för kund.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och bygglovsnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgift - folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Lagstiftning

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:849).

Anmälan

Anmäl skola, förskola eller fritidshem _externt Länk till annan webbplats.
Anmäl skola, förskola eller fritidshem_internt Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten,(Har inte Bank-ID)

Egenkontroll

Du som har en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning, hygienrutiner, smittskydd, kemikaliehantering, ljudmätning och ventilation.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgänglig på plats för personal och vara ett levande dokument som man regelbundet uppdaterar och följer.

Egenkontrollprogrammet ska kunna uppvisas för ttillsynsmyndigheten vid tillsynsbesök. Egenkontrollprogrammet behöver inte bifogas i anmälan.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Besked om handläggning av tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

 

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20