Till innehållet

Samråd för åtgärd i naturmiljön

Om du som verksamhetsutövare ska påverka naturmiljön (12:6 samråd) och det inte gäller tillståndsprövning eller anmälningspliktig verksamhet ska du samråda detta med Länsstyrelsen i dessa frågor.

Vad ska samrådas?

Verksamheter eller åtgärder som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken ska samrådas.

Länsstyrelsen, anmälan om åtgärd i naturmiljön Länk till annan webbplats.

Skyddsvärda träd eller nedtagning av träd

Det kan krävas ett samråd om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd.

Skyddsvärda träd
Nertagning av träd

Vad är naturmiljö?

Enligt Naturvårdsverket omfattas berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna av begreppet naturmiljö. Med naturmiljö menas all natur, inte endast värdefull eller orörd natur.

Kulturmiljöer som bör innefattas i begreppet naturmiljö, är t.ex. odlingslandskap. Däremot inte bebyggelsemiljöer i tätorter.

Vad är väsentlig ändring?

En väsentlig ändring är oftast ett fysiskt ingrepp på naturmiljön eller ianspråktagande av mark eller vatten. Enligt Naturvårdsverket kan det t ex vara grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation och uppförande av byggnader eller anläggningar. Det kan också vara en ändring som påverkar den biologiska mångfalden, eller utarmar värdefull natur- och kulturmiljö.

Organiserat friluftsliv kan i vissa fall också anses vara en väsentlig ändring om det medför störningar på djurlivet eller slitage på naturen som till exempel orienteringstävlingar eller en mountainbikesbana.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-11