Till innehållet

Solarier

Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, måste du först anmäla din verksamhet till miljö- och bygglovsnämnden.

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt solarier. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter för att minska risken för att solarieanvänder får skador. I dessa föreskrifter är det kommunen som är tillsynsansvarig.

Vilka regler gäller för min solarieverksamhet?

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till samhällsbyggnad.

Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Strålsäkerhetsmyndighetens regler för solarier Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten,(Har inte Bank-ID)

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om en anmälningsskyldig verksamhet/lokal startas, utan att någon anmälan först gjorts till miljö- och bygglovsnämnden, är nämnden skyldig att ta ut en så kallad miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren.

Miljösanktionsavgift - folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador.

Du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande av farligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem. 

Egenkontrollförordningen Länk till annan webbplats.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

  • Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.
  • Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-19