Till innehållet

Föroreningar i mark

Förorening kan finnas på din mark-, i din fastighet eller byggnad. Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Ta reda på om marken är förorenad

Om du tänker köpa eller sälja en fastighet eller göra markarbeten är det viktigt att du tar reda på om det finns föroreningar i marken eller byggnaderna. Det kan längre bak i tiden bedrivits olika verksamheter som kan ha förorenat marken och de byggnader som verksamheten har bedrivits i.

Asfalt och tjärasfalt

Om det finns äldre asfaltbeläggning ska du vara uppmärksam på om den innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära användes som bindemedel i asfalt fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt innehåller höga halter polyaromatiska kolväten (PAH) som är miljö- och hälsoskadliga och flera PAH:er klassas som cancerframkallande. Provtagning utförs på 16-PAH och vid halter av 16-PAH över 70 mg/kg bedöms asfalt vara tjärasfalt.

Om tjärasfalt påträffas ska miljöförvaltningen informeras, enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken.

PCB-fogar

Inför markarbeten intill byggnader med utvändig PCB-fog ska markundersökning göras med avseende på PCB.

PCB- sanering

Vem har ansvaret?

I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig för undersökning och sanering. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamheter eller fastighetsägare. Om det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar som kan bekosta undersökning och sanering, är det fastighetsägaren eller den som utför arbete inom det förorenade området som är ansvarig.

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten eller byggnader är det ditt ansvar att undersöka fastigheten.

Undersökningen görs av en sakkunnig konsult

Låt en sakkunnig konsult göra en miljöteknisk undersökning. Undersökningen bör göras i samråd med miljö- och bygglovsnämnden. Som ett första steg kan du eller konsulten kontakta miljö- och bygglovsnämnden som kan ha information om tidigare undersökningar, verksamheter, utsläpp samt information om marken består av fyllnadsmassor.

Provtagning görs på marken, grundvattnet och kanske även byggnaden om den kan vara förorenad av den verksamhet som funnits där.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 103.1 kB.

Informera och underrätta miljö- och hälsoskydd om du hittar föroreningar

Om du upptäcker föroreningar i samband med den miljötekniska undersökningen, eller på annat sätt, måste du genast informera miljö- och bygglovsnämnden om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten. Detsamma gäller om du träffar på tjärasfalt.

Du kan bifoga en karta där du markerar var föroreningen har påträffats. Du kan även bifoga andra dokument, så som rapport från markundersökning.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten. Har inte Bank-ID.

Anmäl markarbeten i god tid

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du inkomma med en anmälan om efterbehandling inom förorenat område, § 28-anmälan till miljö- och bygglovsnämnden senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljö- och bygglovsnämnden. Kravet på anmälan gäller inte bara markarbeten utan också åtgärder i vatten, sediment och byggnader.

Vid marksanering kan det finnas behov av att pumpa bort förorenat vatten från saneringsschakten. Ansvaret för utsläpp av förorenat vatten ligger på verksamhetsutövaren. Enligt miljöbalkens hänsynsregler omfattar ansvaret bland annat att ha kunskap om vilka miljöeffekter verksamheten förorsakar eller riskerar att förorsaka.

Till anmälan ska bifogas:

 • fastighetsbeteckning och gatuadress
 • namn och kontaktuppgifter till fastighetsägaren
 • beskrivning av föroreningen, till exempel typ av förorening, analysprotokoll, markundersökning.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten. Har inte Bank-ID.

Andra bestämmelser

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden för ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön (detta området berör i stort sett hela Mölndalsåns avrinningsområde), Västra Nedsjön, Öxsjön- och Stora Stamsjön (Sandsjön) samt för grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter, vilket innebär större försiktighetsåtgärder.

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift

Om du ska hantera förorenade massor inom område där vattenskyddsföreskrifter gäller behövs det också att du ansöker om tillstånd.

Gällande vattenskyddsområden 

 • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde
 • Finnsjöns ytvattentäkt
 • Öxsjön - Stora Stamsjöns ytvattentäkter
 • Västra Nedjsöns vattenskyddsområde
 • Hällingsjö grundvattentäkt
 • Rävlanda grundvattentäkt

Vattenskyddsområden

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten. Har inte Bank-ID.

Ska du fylla ut mark?

Utfyllnad av mark med återanvända massor kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Det som avgör om du behöver göra en anmälan eller söka tillstånd är risken för förorening av mark och vatten.

Om du ska fylla ut och vill använda massor som kommer från andra markarbeten (inte nytt makadam, grus eller sand) behöver du ta reda på att de är rena. Den som lämnar massor till dig ska kunna visa var massorna kommer ifrån och vad det innehåller, be att få se analyser på jorden.

Schaktmassor

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Miljöfarlig verksamhet, besked om handläggning, tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Garanti:

 • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
 • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-20