Till innehållet

Avgifter för miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa som till exempel industrier, verkstäder, skolor, bassängbad, restauranger, butiker, avloppsanläggningar och bensinstationer. Både de svenska och europeiska reglerna utgår från att vår tillsyn ska finansieras genom avgifter i de flesta fall.

Timkostnad

Taxa från och med 1 januari 2023.

 • Timavgiften för uppföljande livsmedelskontroll är 1 125 kronor per timme och för planerad kontroll 1 320 kronor per timme (restid ingår i timavgiften).
 • Timavgiften för miljötillsyn och övrig lagstiftning är 1 140 kronor per timme.

Timavgift

Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas i efterskott. Det gäller för vissa anmälningar eller ansökningar och för de verksamheter som inte betalar fast årlig avgift för tillsynen.

Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

Exempel på ärenden där timavgift tas ut för handläggningen:

 • Tillsyn av verksamheter som inte betalar fast årlig tillsynsavgift
 • Ansökan om dispens från strandskyddet
 • Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
 • Anmälan om miljöfarlig verksamhet (fast årlig tillsynsavgift tillkommer för vissa verksamheter, se nedan)
 • Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter
 • Befogade klagomålsärenden
 • Ansökan för djurhållning inom detaljplanelagt område
 • Ansökan om tillfälligt uppehåll i sophämtning och slamtömning
 • Anmälan om hemkompostering och ändrat hämtningsintervall

Fast avgift

Fast avgift tas ut för handläggning av vissa typer av ansökningar och anmälningar. Exempel på sådana är:

 • Ansökan eller anmälan om avlopp: 9120 kr
 • Ansökan eller anmälan om värmepump (1-5 borrhål): 3 420 kr
 • Anmälan av livsmedelsföretag: 1 125 kr (årlig avgift tillkommer se nedan)
 • Köldmedia (kontroll av årsrapport): 3 420 kr
 • Underrättelse installation av utrustning med köldmedia: 2 280 kr
 • Anmälan av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta (till exempel tatuerare): 3420 kr

Fast årlig tillsynsavgift

För tillsyn av vissa verksamheter eller rapporteringar tas en fast årlig tillsynsavgift ut:

 • Förskolor: 3 420 kr
 • Skolor: 3 420 kr
 • Miljöfarlig verksamhet, avgiften är olika beroende på typ och omfattning av verksamheten, se bilaga 3 i taxan
 • Livsmedel: Den årliga avgiften för livsmedelsföretag beräknas med hjälp av Livsmedelsverkets riskklassningsmodell (länk till den info vi skickar med vid avgiftsbeslut). Antalet timmar enligt riskklassningsmodellen multipliceras med vår timavgift för planerad livsmedelskontroll på 1 320 kr. Avgiftens storlek är beroende på vilken livsmedelshantering man har, verksamhetens storlek samt vår erfarenhet av företaget från tidigare kontroller.
 • Receptfria läkemedel: Den årliga avgiften är 2 280 kr. Utöver det betalas även en årsavgift till Läkemedelsverket.

I den fasta årliga avgiften ingår:

 • Planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, skrivande av inspektionsrapport, beslut och andra skrivelser, granskning av rapporter och annan dokumentation.

I den fasta årliga avgiften ingår inte:

 • Motsvarande arbete som ovan men som beror på uppföljning av brister eller befogade klagomål.

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta årliga avgiften tas timavgift ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.

Vem bestämmer avgifterna?

Det är kommunfullmäktige i Härryda kommun som beslutat om avgifterna (taxorna) för miljö- och hälsoskydds olika verksamhetsområdena. Miljö- och bygglovsnämnden kan årligen justera avgifterna utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Taxan innehåller separata taxor för respektive lagstiftning samt bilagor för vissa delar.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23