Kontakt
Lyssna

Ord och begrepp

Här har vi samlat några förklaringar som kan vara bra att känna till. Vissa av orden har länkar till förklarande bilder.  

Kort ordlista

Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.

Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dräneringsvatten räknas också hit.

Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål. Klassas som livsmedel.

Förbindelsepunktöppnas i nytt fönster: Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verksamhetens. Förbindelse-punkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-verksamhetens ledningsnät.

Infiltrationsmagasinöppnas i nytt fönster, fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. 

LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Servisledning: De ledningar som förbinder huset med kommunens huvudledningar.

Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.

VA: Förkortning för vatten och avlopp.


Lite längre ordlistaPDF