Ord och begrepp för vatten och avlopp

Här har vi samlat några förklaringar som kan vara bra att känna till. Vissa av orden har länkar till förklarande bilder.  

Kort ordlista

Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.

Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dräneringsvatten räknas också hit.

Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål. Klassas som livsmedel.

Förbindelsepunkt Öppnas i nytt fönster.: Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verksamhetens. Förbindelse-punkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-verksamhetens ledningsnät.

Infiltrationsmagasin Öppnas i nytt fönster., fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. 

LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Servisledning: De ledningar som förbinder huset med kommunens huvudledningar.

Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.

VA: Förkortning för vatten och avlopp.