Nedsjöarna

Utsikt vid västra Nedsjön. Foto Marie Ullnert

Utsikt vid västra Nedsjön. Foto Marie Ullnert.

Härryda kommun bygger ett nytt vattenverk i Hindås. Nedsjöarna blir vattenskyddsområde och omfattas av skyddsföreskrifter.

Nytt vattenskyddsområde

Härryda kommun ska säkra sin framtida vattenförsörjning genom att nyttja Nedsjöarna som kommunal vattentäkt parallellt med kommunens nuvarande huvudvattentäkt Finnsjön.
Kommunen har sedan 2017 tillstånd att ta ut vatten från Västra Nedsjön. Vattnet ska renas i ett vattenverk som byggs i den västra delen av Hindås samhälle och som beräknas vara klart hösten 2023.

För att skydda vattnet i Nedsjöarna har Härryda kommun tagit fram ett förslag på vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter som kommer att beslutas av länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Varför vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde finns till för att undvika förorening av mark och vatten vid en vattentäkt. I vattenskyddsområdet finns regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra. Dessa regler kallas vattenskyddsföreskrifter. Det är allas ansvar att minska risken för förorening av sjöarna.

Alla som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just dem. Det är viktigt att Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare tar del av förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter hittar du längre ner på denna sida.

Vattenskyddsområdets utbredning

Det är främst markanvändning och verksamheter på och i anslutning till Östra och Västra Nedsjöarna som riskerar att påverka vattenkvaliteten i sjöarna på ett negativt sätt. Vattenskyddsområdet omfattar Västra och Östra Nedsjöarna samt en strandzon på cirka 100 meter runt sjöarna. Området omfattar även de vattendrag som rinner ut i Västra Nedsjön samt en strandzon på cirka 50 meter kring dessa.

Rinntiden i vattendragen fram till Västra Nedsjön och den punkt där råvattenintaget ska göras är kort.
Vid avgränsningen av ett vattenskyddsområde är det viktigt att ta hänsyn till vilka risker som finns i området. De flesta riskkällor finns i anslutning till Hindås samhälle och dagvattnet från samhället leds direkt ut i Västra Nedsjön. Av denna anledning omfattas stora delar av Hindås av vattenskyddsområdet.

Öppet hus

Den 24 maj klockan 17.00-20.00 hålls ett öppet hus med information och möjlighet att ställa frågor i Hindås Station, Hindås stationsväg 30. Informationsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig. På informationsmötet medverkar personal från Härryda Vatten och Avfall AB samt konsultföretaget Sweco för att svara på dina frågor.

Från förslag till fastställt vattenskyddsområde

Efter informationsperioden skickas förslaget till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för beslut. Innan de fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kommer länsstyrelsen att ge sakägare, till exempel fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig om förslaget.

Eventuella frågor besvaras av:
VA-ingenjör på e-postadress: va.avfall@hvaa.se

Du kan redan nu komma med synpunkter på förslaget. Dessa skickas senast 2022-06-15 till:

Post:
Metallvägen 7a
435 33 Mölnlycke
E-post:
va.avfall@hvaa.se

Förslag på vattenskyddsområde och föreskrifter

Härryda kommun föreslår ett utökat vattenskyddsområde och nya moderna föreskrifter. Samråd ordnas av länsstyrelsen.

Tekniskt underlag Nedsjöarna Pdf, 2 MB.
Förslag till vattenskyddsområde (bilaga 3) Pdf, 1.1 MB.
Skyddsföreskrifter (bilaga 4) Pdf, 155.5 kB.

Befintligt vattenskyddsområde Västra Nedsjön

Västra Nedsjön är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter redan idag och Härryda har vattendom för uttag. Området kommer nu att utökas och föreskrifterna uppdateras till nuvarande regelverk.
Hindås, västra Nedsjön