Samråd inför revidering av vattenskyddsområde

En ny grundvattentäkt för dricksvatten har anlagts i Hällingsjö. I samband med detta bjuds boende och andra sakägare in till samråd om förslaget till hur befintligt vattenskyddsområde ska ändras.

Härryda Vatten och Avfall AB bjuder in till samråd angående revidering av Hällingsjö vattenskyddsområde i enlighet med 24 § miljöbalkens Förordning (1998:1252) om områdesskydd. Inbjudan till samråd är till den som anses vara berörd sakägare och andra intresseorganisationer samt allmänheten.

Informationsmöte 25 november

Vid ett informationsmöte kommer Härryda Vatten och Avfall tillsammans med tekniska konsulter från Norconsult AB, att hålla i.en kortfattad presentation av föreslaget vattenskyddsområde. Efter det blir det tid för frågor och synpunkter.

Informationsmöte 25 november, 2021, kl. 18:00-19:30
i IFK Hällingsjös föreningslokal, Björkängsvägen 3, 438 96 Hällingsjö.

Vad är ett samråd?

Samråd syftar till att ge information. Under samrådstiden ges berörda fastighetsägare, andra intresseorganisationer och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde. I det informationsbrev som bifogas i utskicket presenteras det framtagna förslaget på vattenskyddsområde.

Hur lämnar jag synpunkter?

Synpunkter lämnas skriftligt via e-post eller brev till nedan angiven adress.

Hur länge pågår samrådet?

Vi behöver era synpunkter senast den 14 januari 2022.
Sista dag för att skicka in synpunkt har ändrats från vad som tidigare meddelats.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer en slutgiltig ansökan att tas fram och lämnas in för beslut. Yttranden under samrådstiden kommer att beaktas och svaras på i en samrådsredogörelse. Innan kommunen fattar ett beslut kommer de att hålla samråd med berörda myndigheter samt ge tid för ytterligare yttrande för berörda sakägare.

Ytterligare information

Det tekniska underlaget med tillhörande skyddsföreskrifter finns tillgängligt här nedan på sidan samt som blädderexemplar på kommunhuset. Du kan även få underlaget skickad till dig i pappersformat genom att skicka ett mejl till adressen nedan.

Kontaktuppgifter för synpunkter och frågor

Brev:
Härryda Vatten och Avfall AB
Att. Lisbeth Högström
Metallvägen 7A
435 33 Mölnlycke

Märk brevet med ”Hällingsjö vattenskyddsområde”

Mejl:
lisbeth.e.hogstrom@hvaa.se

Skriv ”Hällingsjö vattenskyddsområde” i ämnensraden

Ändring av vattenskyddsområde i
Hällingsjö - sammanfattning

Bilden föreställer en karta.

Detta är en sammanfattning på tekniskt underlag med förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Hällingsjös vattenskyddsområde. Hela ansökan finns tillgänglig nedan och som blädderexemplar i receptionen i Härryda kommunhus.


Syfte med vattenskyddsområdet

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och tillgången på vatten av bra kvalitet för dricksvattenförsörjning är därför en av våra mest betydelsefulla naturresurser och samhällsintressen. Målet med att skydda vattnet är att säkerställa att befintliga och kommande generationer även fortsättningsvis skall kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

Skydd av vattentäkter är en kontinuerlig process som innebär att skyddet behöver ses över med jämna mellanrum. Allt eftersom nya riskobjekt tillkommer eller försvinner, kunskapen om risker och
potentiella föroreningar ökar samt tekniska lösningar förbättras behöver skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter anpassas efter skyddsbehovet och de naturgivna förhållandena som
råder kring vattentäkten.

Ett skyddsområde skapas för att skydda befintliga eller framtida vattentäkter mot tillfälliga eller kontinuerliga föroreningar orsakade av människan. I detta fall syftar en förorening på ett ämne som kan försämra vattenkvaliteten för dricksvattenändamål.

Att inrätta ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter innebär att miljöbalkens krav för skydd av dricksvatten specificeras. På så sätt kan riskfyllda åtgärder och verksamheter i närheten av vattentäkten regleras och begränsas så att en långsiktig dricksvattenförsörjning kan upprätthållas.

Flertalet bestämmelser finns redan i övrig lagstiftning, men med skyddsföreskrifterna kan det fastställas hårdare regleringar än vad som finns i aktuell lagstiftning, om det finns ett behov utifrån
vattenskyddet. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter:
• stärks skyddet för vattenförekomsten
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse


Bakgrund till vattenskyddsområdet

Den pågående och planerade utbyggnaden av Hällingsjö samhälle medför att bebyggelse hamnar alltför tätt inpå den vattentäkt som idag försörjer Hällingsjö med dricksvatten. För att fortsatt kunna leverera dricksvatten av god kvalitet till Hällingsjö och Eriksmyst samhälle har kommunen därför anlagt en ny grundvattentäkt. Hällingsjös nya grundvattentäkt är planerad att tas i drift våren 2022 och ska under en övergångsperiod nyttjas som huvudvattentäkt.

På sikt ska grundvattentäkten endast nyttjas som reservvattentäkt åt Hällingsjö och Eriksmyst. I stället kommer Rävlanda vattentäkt att nyttjas som huvudvattentäkt, och anläggandet av en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hällingsjö och Rävlanda pågår. Överföringsledningen planeras vara klart och i drift år 2026–2027.

Grundvattentäkten är belägen söder om Gingsjön i den dalgång som går öster om Hällingsjö samhälle. Täkten nyttjar ett rundvattenmagasin i berg och ett grundvattenmagasin i jord, där bergmagasinet utgörs av en vattenförande nord-sydlig sprickzon och jordmagasinet utgörs av en
vattenförande sand- och grusavlagring.

Provpumpning av vattentäkten har visat att det strömmar grundvatten genom en randzon av grus som dämmer upp Gingsjön mot dalgången. Grundvattnet bildas därmed till största delen via ytvatteninfiltration från Gingsjön samt via nederbörd direkt på grundvattenmagasinet. Viss tillrinning av grundvatten sker även via ytavrinning från dalsidan.


Avgränsning av vattenskyddsområdet

Skyddsområdet för Hällingsjös nya grundvattentäkt utformas med utgångspunkt i Havs- och vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden 2021:4.
Ett vattenskyddsområde bör normalt ges en sådan omfattning att garantier skapas för att råvattnet efter ett normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål.

Skyddsområdet kan delas in i olika zoner om det finns ett behov av det. Att dela in området i zoner är ett sätt att beakta proportionalitetsprincipen i ärendet, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, och på så sätt föreskriva om strängare föreskrifter i de delar av vattenskyddsområdet där detta är motiverat med hänsyn till syftet med områdesskyddet.
Vattenskyddsområdet för Hällingsjö nya grundvattentäkt föreslås delas in i två skyddszoner enligt Bilaga A och Bilaga B(se nederst på sidan).

Den primära skyddszonen ska vara ett effektivt närskydd för vattentäkten och syftar till att minska risken för en akut förorening av vattentäkten. Den sekundära skyddszonen syftar till att bibehålla eller
förbättra en hög vattenkvalitet.
Avgränsningen görs utifrån en sammanvägd bedömning av riskobjekt, skyddsbehov och hydrogeologiska förhållanden. För att underlätta orientering och tillsyn sker avgränsning till den mån det är möjligt efter fysiska eller administrativa gränser som vägar och fastighethetsgränser.

Den primära skyddszonen föreslås inkludera den del av grundvattenmagasinet som bedöms ha en hög- eller extremt hög sårbarhet, samt området i direkt anslutning till uttagsbrunnarna. Den primära zonen omfattar även mark med ytvattenavrinning till de delar av magasinet med öppna förhållanden och en extremt hög sårbarhet, där en akut förorening riskerar att infiltrera till grundvattnet och nå
uttagsbrunnarna.

Den sekundära skyddszonen innefattar ett större område utanför primär skyddszon, där sårbarheten är lägre men där ett generellt högt skyddsbehov fortsatt råder på grund av möjligheten att vattnet når
uttagsbrunnarna. I syfte att behålla en god råvattenkvalitet har hela Gingsjön inklusive en strandzon inkluderats i sekundär skyddszon, detta då tidigare utredningar visar att en stor del av grundvattenbildningen till vattentäkten kan bedömas ske genom ytvatteninfiltration.


Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet

Inom ett vattenskyddsområde tas platsspecfika skyddsföreskrifter fram vilka skall verka för att säkerhetsställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.
En vattenskyddsföreskrift gäller formellt endast inom själva vattenskyddsområdet, men även en verksamhetsutövare som befinner sig utanför skyddsområdet är skyldig att ta hänsyn till vattenskyddsområdet vid utövandet av sin verksamhet enligt allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.
Skyddsföreskrifter utarbetas efter genomförd inventering och bedömning av olika risker för kort- och långsiktig påverkan på dricksvattnet inom vattenskyddsområdet.

Tekniskt underlag

Tekniskt underlag Hällingsjö Vattenskyddsområde 2021(förslag inkl. bilagor) Pdf, 7.9 MB.
Bilaga A och B Pdf, 1.6 MB.
Skyddsföreskrifter(förslag) Pdf, 614.8 kB.

Föreslagna skyddsföreskrifter finns även att läsa i receptionen i Härryda kommunhus på Råda torg 1 i Mölnlycke.
Om du vill få de föreslagna skyddsföreskrifterna skickade till dig i pappersformat, kontakta Lisbeth Högström på: lisbeth.e.hogstrom@hvaa.se.

Kontakt

Lisbeth Högström, VA-ingenjör
Härryda Vatten och Avfall ABlisbeth.e.hogstrom@hvaa.se
Adress:
Härryda Vatten och Avfall AB
Att. Lisbeth Högström
Metallvägen 7A
435 33 Mölnlycke

Relaterad information

Havs och vattenmyndigheten