Lyssna

Hällingsjö vattenskyddsområde och föreskrifter

Hällingsjö grundvattentäkt har skyddsföreskrifter och skyddsområde fastställda i december 2006.

Den pågående och planerade utbyggnaden av Hällingsjö samhälle medför att bebyggelse hamnar alltför tätt inpå den vattentäkt som idag försörjer Hällingsjö med dricksvatten. Kommunen arbetar med att ta fram en ny grundvattentäkt.

Januari 2015

Vattendomen har vunnit laga kraft. Domen ger rätt till uttag och bortledning av grundvatten för allmänna dricksvattenförsörjningen i Härryda kommun.

Våren 2014

Vattendomen för Hällingsjö vattentäkt är överklagad.

Förslag på nytt vattenskyddsområde samt föreskrifter

Tekniskt underlag, bilaga 1, riskanalys 120224PDF
Tekniskt underlag, bilaga 3, förslag vattenskyddsföreskrifter 120224PDF

Ansökan till mark- och miljödomstolen

Ansökan till MMD ang Hällingsjö vattentäkt 130227PDF

Befintligt vattenskyddsområde och föreskrifter

Hällingsjö skyddsområdePDF
Hällingsjö skyddsföreskrifterPDF

Tidplan, reviderad feb 2015
ÅrHändelse
2013, juniAnsökan om vattendom
2015Samråd med sakägare och organisationer om vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter, när vattendom är klar
2015Överbyggnad (pumpstation) till vattentäkten
2015-2016Ny vattentäkt planeras tas i drift, ledning till det befintliga vattenverket
2016Skyddsföreskrifter och skyddsområde antas av kommunfullmäktige

Kontakt

Vatten och avfall

031-724 61 00 (växel)
va.avfall@hvaa.se

Tillsyn och dispensansökan
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se