Vattenskyddsområden

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund.

Säkerställande av tillgången på dricksvatten

Vattenskyddsområden finns för att försäkra tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning på lång sikt. Vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Skyddsområden ställer krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Det kan gälla utsläpp av olja eller markanvändning.


Inom ett vattenskyddsområde finns olika skyddszoner:

  • Vattenuttag
  • Vattentäktszon
  • Primär skyddszon (tidigare inre skyddszon)
  • Sekundär skyddszon (tidigare yttre skyddszon)
  • Tertiär skyddszon (vid behov)


Tillsammans med skyddsområdet ska det finnas skyddsföreskrifter för området, som ska säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.