Vattenprovtagning

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Livsmedelsverket

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning.

Provtagning

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Dricksvattenanalyser från respektive vattenverk

En översikt av dricksvattenanalyser från respektive vattenverk presenteras i tabellform.

Tabell Finnsjöns vattenverk Excel, 32.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Tabell Rävlanda vattenverk Excel, 31.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Tabell Hällingsjö vattenverk Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

I tabellen framgår:

  • De analyser som utförs på dricksvattnet enligt krav från Livsmedelsverket,
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten,
  • Gällande gränsvärden,
  • Normal variation, det vill säga det intervall inom vilket resultatet kan variera utan att det räknas som onormalt eller att det påverkar dricksvattnets kvalitet,
  • Eventuell avvikelse av betydelse, det vill säga att gällande gränsvärde överskridits eller underskridits och att resultatet ligger utanför intervallet för normal variation samt att det inte beror på ett provtagningsfel.

OBS! Så länge det inte finns någon "avvikelse av betydelse" rapporterad i tabellen kan du lita på att allt är som det ska vara. Du kan dricka vattnet, använda det till matlagning och allt annat som du brukar göra med vattnet.
 
Avvikelse av betydelse innebär att gällande gränsvärde över- eller underskridits och att provresultatet ligger utanför intervallet för normal variation samt att det inte beror på ett provtagningsfel.

Kompletta analysprotokoll

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos VA-huvudmannen. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Felanmälan

Felanmälan
Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta oss omgående.

Larm och felanmälan