Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett avgränsat geografiskt område som länsstyrelsen eller kommunen inrättat för att skydda en sjö eller grundvatten som har eller kan få betydelse som dricksvattenresurs.

Tillgången på rent vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Därför ges vatten ett starkt skydd i lagar och bestämmelser. Kring vattentäkter finns ett skyddsområde med särskilda restriktioner.

Säkerställande av tillgången på dricksvatten

Vattenskyddsområden finns för att försäkra tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning på lång sikt. Vatten är en av våra allra viktigaste naturresurser. Skyddsområden ställer krav på varsamt nyttjande och skydd mot verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Det kan gälla utsläpp av olja eller markanvändning.


Skyddszoner och föreskrifter

Inom vattenskyddsområdet gäller skyddsföreskrifter som ska säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.
Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller om man bor eller verkar inom ett skyddsområde. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt.

 

Vattenskyddsområden i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Kvalitet och provtagning

Vi arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument/kund.
Kvalitet och kontroll Länk till annan webbplats.