Vattenförsörjningsplan

Vattenförsörjningsplan Härryda 2009

Vattenförsörjningsplan Härryda 2009

En vattenförsörjningsplan ska trygga en säker och långsiktig vattenförsörjning. Härryda kommun har en vattenförsörjningsplan fastställd av kommunfullmäktige 19 oktober 2009. Denna plan utgör ett underlag till översiktsplanen.

Nytt vattenverk

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att ett nytt vattenverk ska byggas vid Västra Nedsjön, Hindås.
Nedsjöarna

Härrydas Vattenförsörjningsplan 2009 Pdf, 46.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Klickbar karta med manual Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Till bilagor

Syfte

En vattenförsörjningsplan syftar till att medverka till att trygga en säker dricksvattenförsörjning på lång sikt genom identifiering av potentiella framtida dricksvattenresurser.

Härrydas vattenförsörjningsplan

I vattenförsörjningsplanen har man analyserat Härryda kommuns framtida exploatering och kommande vattenbehov. Det vill säga de resurser som kan tänkas vara intressanta att nyttja för den allmänna dricksvattenförsörjningen innan år 2050. Analysen baseras på en bedömning av parametrarna kvantitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna skydd och befintliga värden.

Befintliga vattentäkter

Idag tas vatten från Finnsjöns ytvattentäkt, Rävlanda och Hällingsjö grundvattentäkter. Planen belyser att det är viktigt med ökad säkerhet vid uttag, produktion, distribution och tillgång. Flera åtgärder är redan inplanerade och påbörjade.

Sjöar och vattendrag

För framtida och långsiktig försörjning har 5 sjöar, 1 vattendrag och 5 grundvattenförekomster valts ut som potentiellt prioriterade.

Bakgrund

Vattenförsörjningsplaner omfattas av de nationella miljömålen "Levande sjöar och vattendrag" samt "Grundvatten av god kvalitet" där det framgår att kommuner ska ha upprättat vattenförsörjningsplaner senast år 2009. I fördjupade utredningar till miljömålen föreslås att mål och åtgärder kring vattenförsörjningsplaner i framtiden ska omfattas av miljömålet "God bebyggd miljö".

Av Härryda kommuns lokala förslag till inriktningsmål för miljö omfattas dricksvatten av målet "Grundvatten av god kvalitet". Där framgår att alla kommuninvånare ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Av Miljöbalken framgår att en avvägning ska göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta marken i anspråk för annat ändamål, varvid en vattenförsörjningsplan är ett bra verktyg.