Till innehållet

Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som länsstyrelsen eller kommunen inrättat för att skydda en sjö eller grundvatten som har eller kan få betydelse som dricksvattenkälla.

Bo och verka i vattenskyddsområde

Råvatten och vattentäkter

Dricksvatten av god kvalitet är en självklarhet i dagens samhälle. Allt dricksvatten kommer från sjöar och vattendrag eller brunnar i marken. Dessa kallas råvatten. Vattentäkter kan vara antingen grundvatten- eller ytvattentäkter, eller en kombination av båda. För att dricksvattnet ska hålla hög standard är det viktigt att kommunen har en säker tillgång på råvatten av god kvalitet. Kring vattentäkter finns därför områden med särskilda bestämmelser för att skydda vattnet. Dessa kallas vattenskyddsområden.

Särskilda bestämmelser inom vattenskyddsområden

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Det handlar om att du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar.

Det innebär begränsningar för vilken typ av verksamhet du får bedriva där och vad du som privatperson får göra. Det kan finnas förbud mot t.ex motortrafik på sjöar. Du kan också behöva söka tillstånd för en åtgärd. Det är viktigt att du känner till vilka regler som gäller om du bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden i Härryda kommun Länk till annan webbplats.
Vattenskyddsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Tre skyddszoner

Vattenskyddsområden kan bestå av tre olika skyddszoner: primär, sekundär och tertiär. I den primära zonen är riskerna för förorening som störst. I den tertiära zonen är risken som minst. Restriktionerna är oftast hårdare i den primära skyddszonen än i den sekundära. För tertiär zon finns inga särskilda föreskrifter.

Det finns olika skyddsföreskrifter till varje vattenskyddsområde. Föreskrifterna avgör hur du får använda marken och vilka verksamheter som får finnas i området.
Vattenskyddsföreskrifter Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområden i Härryda kommun

 • Finnsjön
 • Västra och Östra Nedsjöarna (pågående)
 • Hällingsjö (pågående uppdatering)
 • Rådasjön och Norra Långevattnet
 • Rävlanda
 • Sandsjön, Lilla Stamsjön, Stora Stamsjön och Öxsjö

Vattenskyddsområden i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Tillstånd och dispens

För att få göra vissa åtgärder inom vattenskyddsområden kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan. Vissa åtgärder är förbjudna. Du kan ansöka om dispens från förbud hos Länsstyrelsen om du har särskilda skäl. Det är inte säkert att du kan få dispens.

Du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska:

 • borra drickvattenbrunn,
 • schakta och lägga upp massor,
 • använda kemiska bekämpningsmedel yrkesmässigt,
 • hantera naturgödsel,
 • hantera avfall eller förorenade massor.

Vattenskyddsföreskrifter Länk till annan webbplats.
Dispens, tillstånd och anmälan fär åtgärder inom vattenskyddsområden, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrift

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den i e- tjänsten. (Har inte Bank-ID)

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-14