Lyssna

Dagvattenseparering

Separering

Dagvatten får inte vara påkopplat ledning för spillvatten. För att minska risken för översvämningar, kostnader för kemikalier och energi, är det viktigt att dagvatten separeras från spillvattenledning. Se kommunens dagvattenpolicy, ABVA och Råd & Anvisningar.

Bidrag

För separering kan kommunen ge bidrag med 75% av verifierad självkostnad, dock maximalt 10 000 kr inklusive moms. Inom denna ram ersätts eget arbete med 75 kr/timme. Innan utbetalning för separeringsbidrag ska fastighetens alla åtgärder vara utförda och godkända av kommunen.

Så här gör du

Om felkopplingar upptäcks ska kommunen kontaktas. Kommunen dokumenterar felkopplingar och föreslår åtgärder. Dokumentation av felkoppling ska ske innan separeringsansökan. Innan utbetalning för separeringsbidrag ska fastighetens alla åtgärder vara utförda och godkända av kommunen.

Om alla åtgärderna inte är utförda vid kontroll kan en återkontrolls­avgift enligt gällande taxa, debiteras fastighetsägaren.

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
va.avfall@harryda.se

Dagvattenseparering

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@harryda.se