Dagvattenseparering

Separering

Dagvatten får inte vara påkopplat ledning för spillvatten. För att minska risken för översvämningar, kostnader för kemikalier och energi, är det viktigt att dagvatten separeras från spillvattenledning. Se kommunens dagvattenpolicy, ABVA och Råd & Anvisningar.

Bidrag

Kommunen kan efter begäran, och om särskilda skäl föreligger,
lämna bidrag med 75% av verifierad självkostnad, dock maximalt
10.000 kr inklusive moms. Med självkostnad menas eget arbete och
kostnader för material (kvitton krävs). Eget arbete ersätts med 75
kronor / timma. Om felkopplingar upptäcks ska kommunen kontaktas. Kommunen dokumenterar felkopplingar och föreslår åtgärder. Dokumentation av felkoppling ska ske innan separeringsansökan. Innan utbetalning försepareringsbidrag ska fastighetens alla åtgärder vara utförda och godkända av kommunen. Om alla åtgärderna inte är utförda vid kontroll kan en återkontrollsavgift enligt gällande taxa, debiteras fastighetsägaren.
Blankett bidragsansökan Pdf, 26 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du

Om felkopplingar upptäcks ska kommunen kontaktas. Kommunen dokumenterar felkopplingar och föreslår åtgärder. Dokumentation av felkoppling ska ske innan separeringsansökan. Innan utbetalning för separeringsbidrag ska fastighetens alla åtgärder vara utförda och godkända av kommunen.

Om alla åtgärderna inte är utförda vid kontroll kan en återkontrolls­avgift enligt gällande taxa, debiteras fastighetsägaren.

Tillämpningsanvisning vid dagvattenseparering


Utdrag ur ABVA:

"Punkt 30 Dag- och dränvatten ska endast tillföras allmän dagvattenledning eller anläggning som är avsedd för sådant ändamål.
Om dag- och dränvatten från fastighet avleds till spillvattenförande
ledning, får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske sedan särskild
förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren
informerats om detta. Detsamma gäller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för
dagvatten upprättats och informerat fastighetsägaren.Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är att avledning kan ske ändamå
lsenligt på annat sätt. Punkt 31 Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten och dränvatten från fastighet, för vilken avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt, t ex till LOD-anläggning. Huvudmannen äger rätt att föreskriva att dagvatten fördröjs inom tomtmark samt möjlighet till bräddning från fördröjningsmagasin, till anvisad anslutningspunkt till dagvattenledning i gata."

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Dagvattenseparering

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information