Dagvattenpolicy

Dagvatten ska omhändertas genom Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD.

Utdrag ur dagvattenpolicyn

Härryda kommun antog 2002 en policy för hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras inom kommunen. Policyn förordar Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet, LOD. Detta innebär att dagvattnet hanteras lokalt där nederbörden faller eller smältvatten uppstår.

Dagvattenpolicy Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Infiltrationsmagasin

För 100 m² hårdgjord yta (takyta, asfalterad uppfart, stenläggningar) behövs ett infiltrationsmagasin på 6 m³ med stenfraktion 16/32.

Bakgrund

Motiv till förändringen är framförallt miljöskäl. Dagvatten innehåller alltid föroreningar. Dessa ska reduceras innan vattnet når vattendragen. Nuvarande hantering av dag- och dräneringsvatten kan innebära negativa faktorer som att  föroreningar går utan rening direkt till vattendrag, översvämningar och/eller fuktproblem i byggnader m m.

Positiva effekter

Med lokal hantering uppnås positiva faktorer som rening av dagvatten, utjämning av flöde i vattendrag, minskad risk för översvämning/fuktskador i byggnader, behagligare lokalklimat, öppna vattenspeglar som är en tillgång för vattenorganismer och människor, minskat kapacitetsbehov i ledningsnät.

Bebyggelse

Kommunen har en övergripande skyldighet att inom planlagt område anvisa hur dag- och dräneringsvatten ska hanteras. Denna policy gäller både vid ny- och ombyggnad av såväl ledningsnät som bebyggelse.